Statut Polskiego Związku Zoofizjoterapeutów

 

I. Nazwa i teren działania stowarzyszenia

§1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Polski Związek Zoofizjoterapeutów, zwany dalej Związkiem.

§2

Związek może używać nazwy skróconej PZZ oraz może posiadać własne logo.

§3
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest Warszawa, gmina Bemowo, powiat warszawski.

§4
Związek jest zarejestrowany i posiada osobowość prawną. Związek używa własnej pieczęci o wzorze ustalonym przez Zarząd Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Związek, działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. l C4) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 14, poz. 86 z 1990 r.).

§5
Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych o podobnym profilu działania.

§6
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Jest dobrowolnym i niezależnym stowarzyszeniem zoofizjoterapeutów.

 

II. Cele i sposoby działania

§7
Celem Związku jest tworzenie profesjonalnego rynku usług z zakresu fizjoterapii zwierząt i sprawnego jego funkcjonowania, a także troska o przestrzeganie przez jego członków etyki zawodowej oraz:
a) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez organizowanie szkoleń, kursów kwalifikacyjnych, egzaminów oraz innych form kształcenia
b) działalność na rzecz wysokiego poziomu etycznego i zawodowego zoofizjoterapeutów, członków Związku
c) współpraca z organami administracji publicznej, organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami i instytucjami gospodarczymi oraz społecznymi w organizowaniu i doskonaleniu działalności zoofizjoterapeutów
d) krzewienie poczucia godności i solidarności zawodowej oraz popularyzacji pozycji i znaczenia zoofizjoterapeuty w gospodarce kraju
e) reprezentowanie interesów członków Związku w kontaktach z organami administracji publicznej, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz z innymi osobami prawnymi i fizycznymi itp.

f) rekomendacja członków Związku do prac w organach, których Związek jest członkiem
g) inicjowanie uregulowań prawnych normujących działalność zoofizjoterapeutów i występowanie o interpretację przepisów w tym zakresie

h) promowanie zawodu zoofizjoterapeuty w Polsce i na świecie

§8
Cele Związku realizowane są w szczególności przez:
a) organizowanie zebrań, odczytów, konferencji
b) organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych i specjalistycznych
c) wydawanie periodyków, skryptów, materiałów pomocniczych, serwisu internetowego – dla celów szkoleniowych i rozwojowych,

d) nawiązywanie i utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi
e) przekazywanie organom administracji wniosków i postulatów
f) propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania
g) udzielania pomocy członkom w przypadkach wystąpienia takiej potrzeby

i)  rekomendowanie zoofizjoterapeutów, członków Związku w przypadku zwrócenia się do Związku o taką rekomendację organów wymiaru sprawiedliwości, organów administracji ogólnej i samorządowej, jednostek gospodarczych oraz innych osób prawnych i fizycznych

 

III. Członkowie ich prawa i obowiązki

§9

1. Członkami Związku mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Związek.

3. Członkowie Związku dzielą się na:

1) członków zwyczajnych, zgodnie z art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach mogą być to

osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,

2) członków wspierających, których zasady przyjmowania określone są w §10 ust 3.

§10.

Przyjęcie w poczet członków Związku następuje zgodnie z niżej określonymi warunkami:
l. Przyjęcie w poczet członków Związku wymaga aby osoba ubiegającą się o członkostwo posiadała ukończony kurs (lub studia) fizjoterapii zwierząt (zoofizjoterapii) w Polsce lub za granicą oraz spełniała jeden z poniższych warunków:

a) pisemne poparcie dwóch członków Związku

b) po ukończeniu kursu (lub studiów) fizjoterapii zwierząt (zoofizjoterapii) odbyła 30-sto godzinną praktykę u zoofizjoterapeuty, który jest członkiem Polskiego Związku Zoofizjoterapeutów i uzyskała pozytywną opinię z tychże praktyk
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Związku, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Związku przez swojego przedstawiciela.

3. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

4. Uchwałę o przyjęciu na członka zwyczajnego podejmuje Zarząd. Od decyzji przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

5. Warunkiem przyjęcia członka jest złożenie deklaracji członkowskiej, opinii od opiekuna praktyk i uiszczenie obowiązujących opłat członkowskich.

§11

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku z zastrzeżeniem art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Związku,

3) uczestniczenia w walnych zebraniach członków Związku,

4) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Związku o skreśleniu z listy członków,

5) korzystania ze wszystkich świadczeń Związku oraz uczestniczenia w imprezach i szkoleniach organizowanych przez Związek na zasadach określonych przez Zarząd Związku,

6) używać znaku logo Związku przy reklamowaniu swojej działalności oraz nosić odznakę Związku.
§12
1. Obowiązki członka Związku
a) przestrzeganie postanowień statutu, stosowanie się do uchwał władz Związku i wprowadzanie ich w życie
b) branie czynnego udziału w działalności Związku
c) regularne płacenie składek członkowskich i wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków
d) przestrzeganie standardów zawodowych i norm etyki zawodowej
§13

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11 ust. 1

1) Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Związku.

2) Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 1

§14
l. Członkostwo ustaje z chwilą :
-dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu
-skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres 12 m.-cy
-wykluczenia ze Związku z chwilą niespełniania warunku zawartego w §10 pkt 1

- wykluczenia ze Związku zgodnie z §15

- śmierci członka
2. W przypadku ponownego ubiegania się o członkostwo stosuje się tryb określony w §10.
§15
W razie naruszenia przez członka postanowień statutu, uchwalonych regulaminów i norm etycznych, Zarząd Związku, po przeprowadzeniu stosownego postępowania wyjaśniającego, może udzielić członkowi upomnienia, nagany lub wykluczyć go ze Związku. Od postanowień Zarządu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

 

IV. Władze Związku

§ 16
l. Władzami Związku są: Walne Zebranie Członków,  Zarząd Związku,  Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 3 lata, ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą ilością głosów.
3. Uchwały władz Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§17
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Związku, która
1) ustala wytyczne programowe i plany działania
2) wybiera przewodniczącego Zarządu Związku, Zarząd, Komisję Rewizyjną

3) uchwala regulamin wyborów
4) przyjmuje sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej. Udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5) podejmuje uchwały w sprawach statutu, jego zmian i rozwiązania Związku
6) podejmuje uchwały w sprawach wniesionych pod obrady
7) uchwala regulamin działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
8) ustala wysokość składek członkowskich
9) rozpatruje odwołanie w sprawach członkowskich,
10) uchwala wzór znaczka Związku
11) uzupełnia skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej – w przypadku zaistnienia takiej konieczności

12) uchwala regulaminy i normy etyczne zawodu zoofizjoterapeuty.

§18
1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Związku przynajmniej raz w roku. O terminie walnego zebrania Zarząd zawiadamia członków na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mailowej przynajmniej 14 dni przed terminem zebrania.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności
a) w terminie zgodnie z §16 pkt. 3
b) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu i godzinę później od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 19

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Związku w trakcie kadencji, do stanu liczebności minimalnej uzupełnienie składu, organ ten przeprowadza na zasadach kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy składu pochodzącego z wyboru. Na najbliższym Walnym Zebraniu Członków wybór nowych członków musi zostać zatwierdzony.

§20
1. Zarząd jest naczelną władzą Związku. Kieruje on całokształtem

działalności Związku, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Wszyscy członkowie Zarządu mogą reprezentować Związek samodzielnie.

3. Zarząd Związku składa się z 5 członków (przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika). Przewodniczącego Zarządu Związku wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Do wyboru niezbędnym jest otrzymanie zwykłej większości głosów.

§21
Do obowiązków Zarządu Związku należy:
a) realizowanie działalności Związku
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
c) opracowywanie preliminarzy budżetowych, planu działalności, sprawozdań i wniosków
d) gospodarowanie funduszami i majątkiem Związku
e) reprezentowanie Związku wobec wszelkich władz i urzędów
f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
g) wybór 2 wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika
h) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich

§22
Do realizacji zadań wyszczególnionych w §21 Zarząd może w miarę potrzeb powoływać na określony czas zespoły robocze.

§23
Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§24
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Wyłania ona spośród siebie Przewodniczącego, który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§25
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Związku. Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje:
a) kontrolę działalności Związku
b) kontrolę gospodarki finansowej i majątkowej Związku
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku
d) występowanie do Zarządu Związku z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub posiedzenia Zarządu Związku.

 

V. Fundusz i majątek Związku

§26
Fundusze Związku składają się z :
a) wpływów ze składek członkowskich
b) darowizn i zapisów
c) wpływów z działalności statutowej

§27
Związek jako osoba prawna może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

§28
Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw, zleceniach i składaniu oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie i złożenie podpisu przez dwóch członków Zarządu – przewodniczącego bądź wiceprzewodniczącego oraz skarbnika.

 

VI. Sekretariat Związku

§29
Zarząd Związku w miarę potrzeby i w ramach posiadanych środków może zatrudnić płatny fachowy personel pomocniczy.

 

VII. Zmiany statutu i rozwiązanie Związku

§30
a) Zmiana statutu Polskiego Związku Zoofizjoterapeutów może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego względnie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych uprawnionych członków.

b) Rozwiązanie Polskiego Związku Zoofizjoterapeutów może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego względnie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, podjętej bezwzględna ilością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby uprawnionych członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Związku.

§31
Sprawy zmiany statutu i rozwiązania Związku musza być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

§32
Statut uchwalony został przez Założycieli Związku na zebraniu w dniu 14.03.2009